Трек

K. Yuvaraj, Mahalakshmi - Guttevna Giriyolaga