Альбом

Abhinav Lahoriya, Preet Judge, Navi Kamboz, Jatinder Shah, Kulveer Shonki, Pirti Silon, Paramjit Mananhana - Dangar Doctor Jelly