Исполнитель

Tripti Shakya Bha Annu

Tripti Shakya Bha Annu
Радио
1
5:03
2
4:58
3
Shrabhan Sahj, Tripti Shakya Bha Annu — Kirne Chitkte He Vava (Bidaye)
7:06
4
Shrabhan Sahj, Tripti Shakya Bha Annu — Maye He Purva Kahe (Ghe Dahre)
5:54
6
Shrabhan Sahj, Tripti Shakya Bha Annu — Samdhe Khouvo Kere Chhe (Gali)
3:43
7
Shrabhan Sahj, Tripti Shakya Bha Annu — Veto Nora Kanout (Bidaye)
8:05
8
7:54