Трек

Kambiz Ganje'i, Ardeshir Kamkar - Chahargah (Zarbi) I