Альбом

S. Janaki, K. Yuvaraj - Siddhalingamrutham