Альбом

Sahib Shihab, Kenny Clarke - Sahib & Klook